انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

وضع نا مناسب مرتضی اصلاح چی در بند 209 اوینبنا به گفته ی عده ای از دانشجویان آزاد شده شرایط نگهداری و نحوی بازجویی از مرتضی اصلاح چی نگران کننده به نظر می رسد.
چند تن از دانشجویانی که طی روز های گذشته از بند ۲۰۹ اوین آزاد شده اند در گفتگویی که با خبرنگار "آوای دانشگاه" داشتند نسبت به وضعیت نگهداری و نحوی بازجویی مرتضی اصلاح چی ابراز نگرانی کردند.
بنا به گفته ی یکی از این دانشجویان مرتضی اصلاح چی در روز بازداشت خود در دفتر ادوار مورد ضرب و شتم شدید نیروی های اطلاعاتی قرار گرفته بود در زندان نیز این روند ضرب و شتم با شدت بیشتری نسبت به وی ادامه پیدا کرده است.
همچنین بنا به گفته ی یکی دیگر از دانشجویان آزاد شده در گفتگو با خبرنگار "وضع نا مناسب مرتضی اصلاح چی در بند 209 اوین
بنا به گفته ی عده ای از دانشجویان آزاد شده شرایط نگهداری و نحوی بازجویی از مرتضی اصلاح چی نگران کننده به نظر می رسد.
چند تن از دانشجویانی که طی روز های گذشته از بند ۲۰۹ اوین آزاد شده اند در گفتگویی که با خبرنگار "آوای دانشگاه" داشتند نسبت به وضعیت نگهداری و نحوی بازجویی مرتضی اصلاح چی ابراز نگرانی کردند.
بنا به گفته ی یکی از این دانشجویان مرتضی اصلاح چی در روز بازداشت خود در دفتر ادوار مورد ضرب و شتم شدید نیروی های اطلاعاتی قرار گرفته بود در زندان نیز این روند ضرب و شتم با شدت بیشتری نسبت به وی ادامه پیدا کرده است.
همچنین بنا به گفته ی یکی دیگر از دانشجویان آزاد شده در گفتگو با خبرنگار "آوای دانشگاه" وضعیت جسمانی مرتضی اصلاح چی در زندان مساعد نیست. این دانشجو اظهار داشت که اصلاح چی را در راهروری ۲۰۹ اوین برای چند لحظه مشاهده کرده که در اثر فشار های وارده وضعیت جسمانی مناسبی نداشته است. " وضعیت جسمانی مرتضی اصلاح چی در زندان مساعد نیست. این دانشجو اظهار داشت که اصلاح چی را در راهروری ۲۰۹ اوین برای چند لحظه مشاهده کرده که در اثر


فشار های وارده وضعیت جسمانی مناسبی نداشته است.


لینک مطلب -آوای دانشگاه

(اینجانظر بدهید)