انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

عکسهای از کشتار دسته جمعی شهریور 58 در کردستان


منبع اصلی : http://online.wsj.com/public/resources/documents/info-iranpics0611-28.html

(اینجانظر بدهید)