انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

یازده نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج هرکدام به 91 روز حبس و ده ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند
بر اساس حکمی که از سوی دادسرای شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی سنندج در مورد پرونده یازده نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج صادر گردیده و امروز به این کارگران ابلاغ شده است همگی این کارگران هر کدام به 91 روز حبس و ده ضربه شلاق تعزیری محکوم شده اند.

حکم صادره در مورد این کارگران به شرح زیر است:

در این پرونده حسب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج به شماره و تاریخ 1037 – 26/2/1386 آقایان: خالد سواری - اقبال لطيفي – يدالله مرادي – طیب ملائی – فارس گویلیان - صدیق امجدی - حبیب الله کلکانی - محی الدین رجبی - طیب چتانی - صدیق صبحانی و عباس اندریاری متهم هستند به اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیر قانونی و ایجاد حرکات غیر متعارف و جنجال و هیاهو که اتهام موصوف حسب گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات انجام گرفته ضابطین به امر مقامات قضایی دستگیری متهمین در حال تجمع و مدافعات غیر واقعی متهمین و سایر قرائن موجود در پرونده محرز است و مستند به ماده 618 از قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین ردیف اول تا یازدهم به تحمل 91 روز حبس و 10 ضربه شلاق تعزیری محکوم میگردند.
رای صادره در خصوص متهمین ردیف اول تا دهم حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان و متهم ردیف یازدهم غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
دادسرای شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی سنندج

(اینجانظر بدهید)