انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

برای نجات جان مرتضی اصلاحچی ،سهیل آصفی ودیگر زندانیان سیاسی ، مبارزه جمعی لازم استاطلاعیه
مرتضی اصلاحچی درحین بازاداشت روز 18 تیر توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب وشتم قرار گرفته وهم اکنون مورد بازجویی و شکنجه قرار دارد گزارشهای که از همقطاران مرتضی منتشر شده است، حکایت از وضعیت وخیم وی در بند209 زندان اوین دارد. سهیل آصفی هم از فعالین دانشجویی بازداشت واز وضعیت وی خبر دقیقی دردست نیست.
تجربه تلخ زندانهای جمهوری اسلامی برای کسانی که زندان کشیده اند وآنهایی که ناظر اخبارجنایات دستگاههای مخوف امنیتی دولت اسلامی درحق انسانهای مبارز بوده اند کافی است که هراس داشته باشند و ازخود بپرسند قربانی خشونت وتوطئه بعدی کیست؟ دستگاه سرکوب وشکنجه کدامیک از ازندانیان را نابود می کند؟ احتمال دست زدن به هرجنایتی ازآدمکشهان جمهوری اسلامی ساخته است. مرتضی اصلاحچی یا سهیل یا هرآزادیخواه دیگری درچنگال درندگان ودرمعرض خطرهستند. دشمن مردم آزادیخواه هار و بیرحم است، نباید فرصت داد که به راحتی مبارزین را درکام مرگ فرو ببرند.
معمولا نیروهای اطلاعاتی- امنیتی رژیم اسلامی با ضرب وشتم، توهین و تحقیر با زندانیان برخورد می کنند. آنها به هر شیوه غیرانسانی برای درهم شکستن روحیه زندانیان متوسل می شوند. بازجویی واعتراف گرفتن، شکنجه وروانکاوی زندانیان امری است شنیع که دستگاه قضایی و امنیتی رژیم اسلامی درحق زندانیان بطورسیتماتیک اعمال میدارد.
برای آزادی مرتضی اصلاحچی، سهیل آصفی ودیگرزندانیان سیاسی تلاش ومبارزه جمعی درهمه ابعاد اجتماعی لازم است. ما همه نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر احزاب و رسانه های جمعی، نهادهای مدنی ومردم را به اعتراض درجهت آزادی این زندانیان فرا می خوانیم .
تشکیل کمیته نجات برای دفاع از این زندانیان یک اقدام مهم واساسی است. درهمین رابطه انجمن از هم اکنون برای تهیه طومار حمایتی، سازماندهی اعتراضات، نامه نگاری با سازمان عفوبین الملل و دیگرنهادها برای تحت فشار قرار دادن رژیم اسلامی درجهت آزادی مرتضی اصلاحچی و سهیل آصفی فعالیت می نماید و همه مدافعان آزادی وانسانیت را به همراهی وهمکاری فرا میخواند.


انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
14 مرداد ماه 1386

(اینجانظر بدهید)