انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

درخواست مرتضوی برای اعدام هفده نفر دیگر در تهران
معاون دادستان تهران از حکم اعدام برای 17 نفر دیگر در تهران خبر داد
محمد سالار کیا، معاون سعید مرتضوی گفته است دادستان تهران در خواست حکم اعدام 17 نفر تحت نام "ارازل و اوباش نامی" تهران را از دادگاه کیفری تهران کرده است
به گزارش خبرگزاری فارس محمد سالار کیا گفته است پرونده های موسوم به ارازل و اوباش در دادگاههای کیفری مورد بررسی قرار میگیرند وصدور کیفر خواست از سوی دادسرا انجام نمیشود
به گفته معاون مرتضوی در این پرونده ها دادستان در خواست حکم اعدام میکند ولی کیفر خواستی از سوی دادسرا صادر نمیگردد

******
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ضمن محکوم کردن این اعدامها تحت لوای هر نام و هر جرمی خواستار توقف سریع مجازات اعدام شده و از تمام نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر و انسانهای آزادیخواه درخواست میکند که اعتراض خود را اعلام نمایند
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر
25/5/1386

(اینجانظر بدهید)