انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

پاسخ سندیکای کارگران شرکت واحد به سخنان قاضی حداد


جوابیه
پیرو درج اظهارات قاضی حداد در رابطه با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و آقای منصور اسالو در روزنامه اعتماد ملی (تاریخ ۲۲/۵/ ۸۶صفحه 13) جوابیه سندیکا به شرح زیر اعلام می گردد :١- تا کنون از سوی هیچ مرجع رسمی و قضایی رایی مبنی بر غیر قانونی بودن سندیکا صادر نشده و این سندیکا با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسی و مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار (ILO) که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو این سازمان می باشد تشکیل شده است .۲ - با فرض اینکه آقای اسالو در هنگام پخش اعلامیه دستگیر و با عنایت به اینکه قاضی حداد مدعی شده است که "اعلامیه علیه نظام" می با شد سندیکا برای اثبات نادرست بودن این ادعا آمادگی دارد تمامی اعلامیه های صادره را در اختیار حقوق دانان و افکار عمومی قرار دهد .۳ – قاضی حداد این گونه بیان کرده اند که آقای اسالو در هنگام دستگیری (در هر سه نوبت) فضا را مسموم می کند . باید متذکر شویم که مامورین امنیتی وقتی با مقاومت آقای اسالو در برابر بازداشت غیر قانونی و ضد انسانی و همراه با ضرب و شتم مواجهه می شوند برای آنکه توجه مردم جلب نشود با وقاحت تمام وی را دزد و کلاه بردار معرفی می کنند .حال باید پرسید چه کسی فضا را مسموم می کند ؟ضمناً در بازداشت اخیر آقای اسالو که در اتوبوس شرکت واحد ومقابل منزل ایشان انجام گرفته است هیچ گونه جرم مشهودی انجام نشده و مامورین از ارائه هر گونه حکم و یا کارت شناسایی خودداری کرده اند . در پایان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه از مراجع قضایی و امنیتی اجرای قانون رادر رابطه با اعضای دستگیر شده خواستار است.

(اینجانظر بدهید)