انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

گزارش تصویری از مردم محروم بم چهار سال بعد از زلزلهمرکز خبر: ایرن پرس نیوز

(اینجانظر بدهید)