انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

به: سازمان عفو بین الملل ونهادهای مدافع حقوق بشر


به: سازمان عفو بین الملل ونهادهای مدافع حقوق بشر
نوجوانی ۱۷ ساله بنام مصلح زمانی پس ازتحمل چهار سال حبس درزندان سنندج محکوم به اعدام شده است.
حکم اعدام مصلح توسط شعبه ۲۷ تجدید نظردیوان عالی کشور به ریاست محمد رضا بروجردی ومستشار سید حسن جعفری تایید شده وبرای اجرا حکم به مقامات قضایی شهر سنندج اعلام گردیده است.
مصلح زمانی به اتهام ارتباط جنسی با دوست دخترش پس ازچندسال حبس کشیدن محاکمه و براساس ماده ۱۰۵ مجازات اسلامی به اعدام محکوم شده است.
برای نجات جان مصلح زمانی از اعدام تلاش کنید!
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرایران
۲۰ تیرماه ۱۳۸۶
(11/7/2007)


http://www.anjomane.blogfa.com/
ad.hoqoqbashar@gmail.com
Mobile: 07930193378


11 July 2007To: Amnesty International Human rights organisations
A 17 year old teenager, Moslah Zamani, has been sentenced to death by execution after serving 4 years imprisonment.
The judge, Brojerdi and his adviser Seyed Hassan Jafari of the Appeal Court #27 of the Supreme Court of Iran, approved the death sentence, and have instructed the authorities in the city of Sanandaj to execute the verdict.
Moslah Zamani was charged for having had sexual relationship with his girlfriend. Having served 4 years imprisonment, Moslah Zamani has been sentenced to death according to Article 105 of the Islamic criminal law. Save Moslah Zamani from death by execution!
Association in Defence of Political Prisoners and Human Rights in Iran
http://www.anjomane.blogfa.com/ad.hoqoqbashar@gmail.comTel:0044 07930193378

(اینجانظر بدهید)