انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

نیروهای انتظامی بعد از هجوم مسلحانه به یک ماشین تویوتا دو نفر را کشته و یک نفر را مجروح کردند

اطلاعیه
طبق گزارش فعالین انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ازشهر مریوان،امروزصبح دوشنبه 29 مردادماه 1386 نیروهای انتظامی سرنشینان یک ماشین تویوتا لانکروز را مورد هجوم مسلحانه قراردادند.درنتیجه این هجوم دونفر ازسرنشینان اتومبیل به نامهای ناصر محمودی و ابوبکر محمودی جان خود را ازدست دادند ویک نفر بنام اعظمی به شدت مجروح شد. مردم مجروح رابه بیمارستان مریوان انتقال دادند.
درچند ماه اخیر تعدادی ازشهروندان مریوانی درداخل شهر ودرهنگام امدورفت به محل کارو کسب خود مورد تعرض نیروهای امنیتی قرار گرفته وبه قتل رسیده اند.
طبق همین گزارش خانواده های قربانیان حق طرح شکایت علیه قاتلان فرزندانشان را ندارند و دادگاههای مربوطه ازپذیرش دادخواهی آنها خود داری می کنند.
انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
29 مرداد ماه

(اینجانظر بدهید)