انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

تصرف شهرک جوجه سازی مریوان توسط گروهی با نام گارد آزادی

اطلاعیه
تصرف شهرک جوجه سازی مریوان توسط گروهی با نام گارد آزادی

طبق گزارش فعالین انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشرازشهر مریوان شب 22 مرداد ماه گروهی نیروی مسلح که خود را" نیروی گارد آزادی" معرفی کرده اند برای چند ساعت شهرک جوجه سازی را به تصرف خود درآورده اند ودرمیان مردم ومسافرین مسیر سنندج – مریوان اقدام به تبلیغ وسخنرانی کرده اند.
طبق همین خبر نیروهای انتظامی وامنیتی تا چندین ساعت بعدازاین رویداد ازپایگاهای خود بیرون نیامده وعکس العملی ازخودنشان نداده اند.
هنگام سخنرانی دوتن ازفرمانده هان گروه نظامی گارد آزادی تعداد زیادی مردم درمحل تجمع کرده و ابراز خوشحالی میکردند.د. ابراز خوشحالی کرده اند.رداخته و اقدام به مانور نظامی درمنطقه کرده اندونها استقبال میکردند.ز میکرد
نیروها ی امنیتی روز بعد به بازدید محل پرداخته وپاسداران ونیروهای نظامی به مانور نظامی درمنطقه پرداخته ومردم را تهدید وبازجویی کرده اند.

انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
29 مرداد ماه 86

(اینجانظر بدهید)