انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

خبر : وضعیت جسمانی محمود صالحی روز به روز وخیمتر میشود


صبح روز پنجشنبه ۱/۶/۱۳۸۶ محمود صالحی را دوباره به خاطر شرایط وخیم جسمانی ایشان به اورژانس بیمارستان توحید شهر سنندج انتقال دادند.
طبق خبر رسیده، محمود صالحی دوباره در شرایط بد جسمانی به سر میبرد به طوری که فشار خون وی به ۲۱ درجه رسیده است. زندانبانان با دیدن این شرایط ناچارا محمود صالحی را در حالیکه دست و پایش را بسته بودند و تحت تدابیر شدید امنیتی به اورژانش بیمارستان توحید سنندج انتقال دادند. محمود صالحی در حال حاظر در اورژانس بیمارستان توحید شهر سنندج بستری است. خبر تکمیلی را بعدا به اطلاع میرسانیم.
کمیته دفاع از محمود صالحی۱/۶/۱۳۸۶

(اینجانظر بدهید)