انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

فیلمی از محمود صالحی در بیمارستان توحید شهر سنندج در حالیکه دست چپ و پای راست وی را به تخت بیمارستان بسته بودند

(اینجانظر بدهید)