انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اعتصاب غذای دانشجويان بازداشتی در زندان سنندجهدايت غزالي، دانشجوي روانشناسي دانشگاه علامه و صباح نصري دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشكده حقوق دانشگاه تهران بيش از يك ماه است كه توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده اند.
طبق گزارش رسيده اين دو فعال كرد در بازداشتگاه اطلاعات سنندج بسر مي برند. نصري مدير مسئول و غزالي از نويسندگان نشريه دانشجويي روژامه هستند كه انتشار اين نشريه پيش از اين با حكم كميته ناظر بر نشريات به مدت سه ماه به تعليق درآمده است.
اداره ارشاد شهرستان سنندج نيز از اين نشريه و دست اندركاران آن نزد حراست و كميته ناظر بر نشريات شكايت نموده است.
اين دو تن از زمان بازداشت هيچ گونه تماس و ملاقاتي با خانواده خود نداشته اند. طبق آخرين خبر دريافتي صباح نصري در اعتراض به شرايط خود دست به اعتصاب غذا زده است. بيم آن وجود دارد كه بازداشت شدگان جهت اخذ اعترافات تحت فشارهاي روحي و جسمي قرار گرفته باشند.
در ماه هاي اخير برخورد و فشار بر فعالين جامعه مدني كردستان شاهد روندي رو به رشد بوده و حقوق شهروندي و مدني بازداشت شدگان به صراحت نقض شده است.
كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر نگراني عميق خود را نسبت به وضعيت اين دو دانشجوي كرد اعلام داشته و خواستار اقدام موثر سازمان ها و نهادهاي حامي حقوق بشر در اين زمينه است.

(اینجانظر بدهید)