انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه : برگزاری مراسم های یادبود قتل عام زندانیان سیاسی درایرانطبق خبردریافتی امروز مراسمهای مختلفی درشهرهای تهران ، سنندج وکرمانشاه به یاد جانباختگان سال شصت وهفت برگزار شد.درتهران باوجود تدابیرامنیتی وممانعت های پلیس تعداد زیادی از خانواده ها در گلستان خاوران بیاد عزیزان جانباخته گرد هم آمدند. خانواده ها وشرکت کنند ه گان درمراسم با شاخه ها وحلقه های گل سرخ زمین خاوران را به احترام جانباختگان را ه آزادی وعدالت آذین کردند.

تعدادی از جوانان و شرکت کنندگان درمراسم درمورد زندانیان سیاسی و شخصیت و آرزوهایشان جنایات دهه شصت واعدام کردن فرزندانشان توسط حکومت اسلامی صحبتهای ایراد کردند وتعدادی از مردم حاضر درمراسم سرود، برای آخرین بار مرا ببوس ، مرغ سحر وسرود خاوران را باهم خواندند.

مردم حاضر درمراسم به اتفاق هم دورتا دور زمین خاوران را باهم راهپیمایی کردند.برخی از فعالین مدنی وسیاسی ، فعالین زنان و فعالین دفاع از حقوق زندانیان سیاسی وحقوق بشردرمراسم امروز شرکت داشتند و سخنانی درجمع ایراد کردند. تراکتهای بیاد جانباختگان ، علیه شکنجه واعدام و شعار آزادی زندانیان سیاسی درمیان مردم دست به دست می شد.

ازطرف دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب بیانیه ای ایراد شد که درآن خواستار آزادی زندانیان سیاسی ومحکومیت شکنجه وجنایت شده بودند همچنین یکی از شرکت کنندگان با خواندن پیامی ایراد کرد که درآن خواستار محاکمه عاملین اعدام زندانیان و آزادی فعالین کارگری وزندانیان سیاسی شد. جمعیتی بیشتر از پانصد نفر در محل مراسم شرکت داشتند.

ماشین های امنیتی وپلیس از پیوستن تعدادی از مردم به محل مراسم ممانعت کردند چندین باردرمورد پایان دادن به مراسم به شرکت کنندگان هشدار دادندوتعدادی را مورد بازجویی واذیت وآزار قرار دادند.درسنندج تعدادی ازخانواده ها ی جانباختگان درمحل گورستان دسته جمعی نزدیک شهرستان قروه مراسمی برگزارکردند و حلقه های گل را بیاد آنها درمحل گذاشتند.

حلقه ای از گل سرخ که درمیان آن نوشته شده بود گرامی باد یاد رزمندگان کمونیست گردان شوان درمحل مراسم به چشم می خورد.درکرمانشاه تعدادی از خانواده ها در محل گوردسته جمعی زندانیان قتل عام شده تجمع کردند و شاخه های گل را نثار کردند. مراسمهای دیگری درمنازل جانباختگان و پارکها وتفریحگا ههای بیرون ازشهرها برگزار شده است که به محض دریافت خبر آن را به اطلاع عموم میرسانیم.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

http://www.anjomane-d.blogspot.com/

1386/6/9

(اینجانظر بدهید)