انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

ابراهیم اصغرزاده به دادگاه احضار شد

ابراهیم اصغرزاده، دبیر کل وقت حزب همبستگی و صاحب امتیاز وقت ارگان مطبوعاتی این حزب (روزنامه همبستگی) به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران احضار شد.
به گزارش مهر، بر اساس طرح چندین شکایت از سوی مدعی العموم و شاکیان خصوصی علیه ابراهیم اصغرزاده، پرونده ای به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برای وی تشکیل شده است.
قاضی حسینیان، رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران نیز دبیرکل وقت حزب همبستگی و صاحب امتیاز وقت روزنامه همبستگی را برای ادای توضیح و تفهیم اتهام به شعبه مزبور فرا خواند.
بر اساس احضاریه ای که برای اصغرزاده ارسال شده است، وی باید سه روز پس از دریافت اخطاریه دادگاه در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران حاضر شود.

(اینجانظر بدهید)