انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

کشتن سه نفر ازشهروندان بانه ای وعکس العمل اعتراضی مردم

اطلاعیه شماره 1
کشتن سه نفر ازشهروندان بانه ای وعکس العمل اعتراضی مردم
نیروهای انتظامی سه نفررا در وردی شهربانه به قتل رساندند مردم علیه این جنایت به خیابانها ریختند و پاسگاه انتظامی را به آتش کشیدند

طبق گزارش فعالین انجمن از شهربانه امروز یکشنبه 21 مرداد نیروهای انتظامی به سوی سرنشینان یک خودرو درورودی شهر بانه تیرواندازی کردند که براثر این تیراندازی ماشین آتش گرفت سه نفر از سرنشینان جان باختند ویک نفربه شدت زخمی شد. مردم شهر بانه بعد از این حادثه وحشتناک درمحل پاسگاه انتظامی علیه این جنایت تجمع وتظاهرات کردند.
نیروهای انتظامی با مردم درگیر شدند مردم هم دردفاع از خود به نیروهای انتظامی حمله بردند وپاسگاه محل را به آتش کشیدند. نیروهای انتظامی وسپاه پاسداران ازاعتراض مردم سراسیمه شده و نیروهای خود را برای سرکوب مردم به محل گسیل داده اند
تا لحظه ارسال این خبر هنوز درگیری شدید میان مردم ونیروها ی انتظامی ادامه دارد تعدادی از شهروندان معترض شهر بانه دستگیرشده اند
خبرهای تکمیلی به مراتب به اطلاع عموم میرسد

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
21 مردادماه 86
http://www.anjomane-d.blogspot.com/
ad.hoqoqbashar@gmail.com

(اینجانظر بدهید)