انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

تبعید یک فرهنگی مریوانی



،موکریان
یک فرهنگی مریوانی به نام اسکندر لطفی ازسوی دادگاه تخلفات اداری استان کردستان به 3 سال تبعید به استان اردبیل محکوم شد .نامبرده که دبیر دبیرستان های مریوان است ، به دلیل برپایی تجمع و تحصن معلمان در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری ، به تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت 3 سال از مریوان به اردبیل محکوم شده است

(اینجانظر بدهید)