انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

پوسترهای در مورد تحمیل حجاب و به تمسخر گرفتن پوشش زنان توسط نیروی انتظامی
(اینجانظر بدهید)