انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

"صباح نصری" و " هدایت غزالی" مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه ی نشریه ی دانشجویی"روژامه" دانشگاه تهران،از هفته ها پیش بازداشت شده اند و در اداره ی


"صباح نصری" مدیر مسوول و نشریه دانشجویی "روژامه"دانشگاه تهران و "هدایت غزالی" از اعضای تحریریه ی این نشریه دانشجویی که بیش از یکماه پیش در سنندج بازداشت شده و در اداره کل اطلاعات کردستان در سلول انفرادی و تحت شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی به سر میبردند احتمالا به مکان نامعلومی انتقال یافته اند.
خانواده این دانشجویان زندانی که علی رغم مراجعات مکرر هیچگاه موفق به کسب اجازه ی ملاقات با فرزندان خود نگردیدند اعلام داشتند که "بر خلاف وعده های پیشین مسولان اطلاعات استان کردستان نه تنها فرزندان دانشجویشان با قید وثیقه آزاد نشدند بلکه مقامات مسوول اکنون از سرنوشت و حتی اعلام دلایل بازداشت آنان و محل نگهداریشان نیز طفره می روند و ما در حال حاضر هیچگونه اطلاعی از مکان نگهداری آنان نیز نداریم."
مدیران مسوول و شورای نویسندگان 8 نشریه دانشجویی دانشگاه تهران با صدور بیاننامه ی مشترکی با محکومیت شدید بازداشت رو به تزاید دانشجویان خواهان توجه بیشتر سازمانهای حقوق بشری به وضعیت "صباح نصری" و "هدایت غزالی" شده بودند.

(اینجانظر بدهید)