انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

کمیته نجات برای دفاع اززندگی زندانیان محکوم به اعدام درهم شهرها تشکیل دهید!

مردم آزادیخواه
کار گران
خانواده های زندانیان
کمیته نجات برای دفاع اززندگی زندانیان محکوم به اعدام درهم شهرها تشکیل دهید!
بیایید همه باهم دربرابردادگاههای جمهوری اسلامی علیه زندانی کردن ، شکنجه واعدام انسانهای دربند اعتراض کنیم. اگر همه باهم متحد شویم میتوانیم ازاجرای حکم اعدام فرزندانمان ممانعت کنیم اگرهمه خانواده ها باهم جمع شوند اگر همسایه ها ، همکاران ،همکلاسان ، دوستان وآشنایان بهم بپیوندند، اگرهمه انسانهای ستمکش و بستوه آمده ازبی عدالتی ها باهم یکی شویم ،زن وپیروجوان ، کارگرومعلم ، پرستار و کارمند ، دانشجو ودانش آموز دست دردست هم بگذاریم، هرکس از آدم کشی بیزار است هرکس از بن بست عدالت درجمهوری اسلامی به تنگ آمده است نباید خاموش بنیشیند وشاهد اعدام همنوعان خود باشد.
همراه با همه خانواده های زندانیان وافرادی که حکم اعدام گرفته اند دراعتراضات شرکت کنیم ، اعتراض دسته جمعی، تجمع دربرابر اداره زندانها و دادگاهها، تحص واعتصاب عمومی می تواند جمهوری اسلامی را مجبور به لغو حکم اعدام درحق زندانیان کند.
فرصت ندهیم جمهوری اسلامی انسانها را به کام مرگ هدایت کند. اتحاد ما ، همدلی وهمکاری چاره ساز است . به اعتراضات دسته جمعی که درهمه شهرها ازطرف خانواده زندانیان ومحکومین به اعدام درجریان است بپیوندید .
مرم شهرهای کردستان !
جمهوری اسلامی میخواهد با اعدام فرزندانتان آزادی خواهی ومدنیت خواهی شما را سرکوب کند دادگاههای دولت اسلامی برای کودکان ، نوجوانان و فعالین کارگری و مدنی حکم اعدام صادر کرده اند.
هدف دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ترساندن مردم است، هدف دادگا ههای انقلاب ونیروهای امنیتی مرعوب کردن شهروندان ومردم به ستوه آمده از نکبت جمهوری اسلامی است دربرابر این اعدام ها تشکیل کمیته های نجات ضروری است ، کمیته نجات درسنندج تشکیل شده است به این کمیته وسیعا بپویندید.
با ید هوشیار باشیم برای دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی فرقی نمی کند قربانی می تواند کود ک ، پیر یا جوان ، مجرم یا غیر مجرم ، کرد یا فارس باشد ، برای قضات اسلامی اصل بربرائت و اجرای عدالت نیست، سیستم قضایی جمهوری اسلامی دستگاه انتقامگیری وایجاد وحشت است.
جمهوری اسلامی مردم را می ترساند زیرا از مردم می ترسد.اگر مردم متحد شوند جمهوری اسلامی ازترس این اتحاد عقب می نشیند.
جنبش علیه اعدام درایران تجربه های عملی دارد باید این تجارب را گسترش دهیم نمونه های بارز این تجارب تلاش موفقیت آمیز کمیته نجات جان ژیلا وبختیاروآزادی آنها بود. تلاش برای لغو اعدام نازنین فاتحی درتهران وآزادی وی بود
تازه ترین نمونه آن تشکیل کمیته نجات جان مصلح زمانی از اعدام درسنندج وراهپیمایی مردم دو روز گذشته یعنی روز شنبه ۲۶ تیر ماه درمقابل ساختمان دادگستری است .
باید برای لغو اعدام این تجارب را با همه دستاوردهایش درهمه جا تکرار کنیم .
هنوز حکم اعدام مصلح زمانی لغو نشده است تعدادی دیگر از فعالین مدنی وشهروندان حکم اعدام گرفته اند درسنندج بیست وسه نفر حکم اعدام گرفته اند
درمریوان برای دوفعال مدنی عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار حکم اعدام صادر شده است
کمیته نجات برای اعدام در شهرسنندج تشکیل شده است تلاش برای پیوستن خانواد ه اعدامیان درهمه شهرها به کمیته نجات ادامه داردبه هم پیوستن این تلاش ها بسیار ضرروی واضطراری است. تلاش می شود درمریوان کمیته به اتفاق خانواده عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار دست به اعتراض بزنند همکاری و تلاش جمعی کار ساز است
ازاین طریق ازهمه خانواده های اعدامیان و زندانیان درخواست میکنم از هرطریق ممکن ودراولین فرصت با اعضای کمیته تماس بگیرند تا متحدانه تلاشها به انجام برسد .
آزاد زمانی
سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
۲۸ تیرماه ۱۳۸۶

(اینجانظر بدهید)