انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

انتقال فعالین بازداشت شده سندیکا به زندان اوینسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیپيرو فراخواني كه از طرف فدراسيون جهاني كارگران حمل ونقل(ITF) و كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري (ITUC) براي 18 مرداد ماه در رابطه با همبستگي جهاني با منصور اسالو و محمود صالحي اعلام نموده بود، سنديكاي كارگران شركت واحد در نظر سنجي كه انجام داد تصميم گرفت جهت همبستگي با منصور اسالو و محمود صالحي و دلجويي از خانواده منصوراسالو كه طي بازداشت يك ماهه هيچ گونه اطلاعي از سرنوشت ايشان نداشتند فراخواني جهت مراجعه به منزل ايشان جهت تقدير و قدرداني از خانواده ايشان بدهد.
بعداز اعلام فراخوان كه براي روز پنجشنبه مورخ 18/5/86 تعيين شده بود به دليل اينكه كارگران شركت واحد در دو شيفت فعاليت مي كنند و به خاطر اينكه در امور جابجايي مسافران خللي ايجاد نشود از ساعت 10 صبح تا 7 بعد ازظهر جهت همراهي اتحاديه هاي كارگري فوق الذكر به منزل آقاي منصور اسالومراجعه نمايند.صبح همان روز هنگام حضوراعضاء سنديكاي كارگران شركت واحد با تعداد زيادي از مامورين پليس امنيت مواجه مي شوند كه باعث دستگيري آقايان ابراهيم مددي- سيد داوود رضوي- يعقوب سليمي- ابراهيم نوروزي گوهري- همايون جابري به همراه دوستش گرديد. بعد ازپي گيرها مشخص شد كه پنج نفراز اعضاء دستگير شده در كلانتري147 نارمك به سر مي برند و آقاي ابراهيم گوهري به مكان نامعلومي برده شده است. در ادامه مشخص شد اعضاء دستگيرشده امروز جمعه ساعت13 از كلانتري147 نارمك مستقيماً به زندان اوين منتقل شده اند.در پيگيريهاي مستمر امروز ساعت 30/17 باخبر شديم كه آقاي طاهر صادقي توسط ماموران پليس امنيت در روز 18/5/86 به خاطر همبستگي و دلجويي از خانواده منصور اسالو به آنجا مراجعه كرده بود دستگيرو به همراه اعضاء دستگير شده سنديكا به زندان اوين منتقل شده است.سنديكاي كارگران شركت واحداتوبوسراني تهران و حومه19/5/1386

(اینجانظر بدهید)