انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

آزاد خوانچه زر با وثیقه بیست میلیون تومانی اززندان مریوان آزاد شد

به گزارش فعالین انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر روز هفتم مرداده ماه آزاد خوانچه زر یکی از دستگیرشده گان دوهفته قبل درشهر مریوان با قید وثیقه بیست میلیون تومانی از زندان اطلاعات آزاد شد.
هنوز از سرنوشت دیگر بازداشت شده گان روزهای اخیر خبر دقیقی در دست نیست.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرایران 8/5/78

(اینجانظر بدهید)