انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

دادگاه عمومی جزایی سنندج شیث امانی رئیس هیئت مدیره و صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار را هر کدام به دو سال و نیم زندان


طبق خبری که از سوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار منتشر شده است دادگاه عمومی جزایی سنندج شیث امانی رئیس هیئت مدیره و صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار را هر کدام به دو سال و نیم زندان محکوم کرد. بر اساس این حکم که امروز به آنان ابلاغ شد برای شیث امانی مدت شش ماه از این زندان قابل تبدیل به جریمه نقدی و برای صدیق کریمی مدت یکسال از این زندان قابل تبدیل به جریمه نقدی می باشد

(اینجانظر بدهید)