انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

تائید حکم زندان 5 شهروند در سقز
دادگاه تجدید نظر استان کردستان احکام زندان صادر شده برای 5 شهروند ساکن سقز را که به ارتباط با احزاب سیاسی مخالف جمهوری اسلامی متهم هستند تائید کرد.
بر اساس این احکام، سعید شریف پور, هیوا شریفی و مهران سلیمی هر یک به 2 سال زندان تعلیقی، هاوری کیخسروی به 4 سال زندان تعلیقی و عارف عبدالله زاده نیز به 3 تا 6 ماه زندان تعزیری محکوم شدند.

(اینجانظر بدهید)