انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

افزايش شدید نرخ خودکشی در ميان دانشجوياننرخ خودکشي دانشجويي در ايران طي سال هاي 77 – 86
در دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم، حداکثر 6/1 در صدهزار و حداقل 6/0 در صد هزار نفر بوده است. اين در حالي است که به‌گفته دکتر بهروز مرادي، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم کرج، تاکنون 206 مورد اقدام به‌خودکشي در دانشگاه هاي دولتي ثبت شده که از اين تعداد 20 مورد با مرگ همراه بوده و خودکشي در بين دانشجويان پسر بيشتر از دختران بوده است.
دکتر گلزاري استاد دانشگاه علامه طباطبايي هم در ارائه نتايج يک تحقيق که در سال 83 انجام شده، مي گويد؛ 450 هزار دانشجو در تحقيق به‌عنوان نمونه بوده اند که در آن 10 درصد از پسران و 7 درصد از دختران انگيزه خودکشي داشته اند. گلزاري در ادامه تاکيد مي کند که آمار خودکشي در ميان دانشجويان و دانش آموزان رو به‌افزايش است.
شايد بالا بودن اين آمارها، وزارت علوم را به‌فکر تدوين طرح جامع پيشگيري از خودکشي در ميان دانشجويان انداخت. برهمين اساس به‌منظور پيشگيري از خودکشي در دانشگاه ها، برنامه جامع پيشگيري از خودکشي براي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور، مشتمل بر 7 راهبرد اساسي تدوين شده است و طي آن غربالگري، آموزش، تقويت و گسترش شبکه حمايت اجتماعي و مداخله، درمان و حمايت، از راهبردهايي است که دستيابي به‌هدف ‌‌آن‌را‌ به‌صورت عملياتي مشخص مي کند.
روش هاي عجيب خودکشي
به گفته کارشناسان روش هاي خودکشي در ايران نيز در حال تغيير هستند. خودسوزي به‌50 درصد روش هاي خودکشي زنان که بيشترين اقدام کنندگان به‌خودکشي در کشور هستند بدل شده است. تحقيقات ديگر نشان مي دهد که استفاده از دارو، سم و پارگي عروق در کنار حلق آويز کردن و سقوط از ارتفاع به‌روش هاي خودکشي در کشور افزوده شده است. روش هاي عجيب ديگري نيز در چند سال گذشته گزارش شده است. از‌جمله شيوه اپيدمي خودکشي با قرص برنج که در ماه هاي اخير علاوه بر مناطق شمالي کشور به‌تهران نيز رسيده است. به‌گفته برخي از کارشناسان استفاده از اين روش نشانه‌ی اوج خشم در فرد اقدام کننده است. يک روش عجيب ديگر که در لرستان شايع شد، خودکشي بر اثر گچ خوري است. پژوهشگران در تحقيقي در استان لرستان به‌اين نتيجه رسيده اند که 45 درصد موارد اقدام به‌خودکشي با گچ در گروه سني 10 تا 19 سال قرار داشته و اکثريت بيماران را دانش آموزان تشکيل داده اند.
از ديگر سو، شواهد حاکي از آن است که خودکشي ها از حوزه خصوصي بيرون آمده و با ميل شخصي فرد به‌حوزه عمومي کشيده مي شوند. تا به‌حال چند مورد خبر خودکشي در ملاء عام با پرتاب شخص جلوي قطار شهري (مترو) را شنيده ايم. کارشناسان معتقدند تنها آنها که مرگ را آخرين راه‌حل مي دانند و به‌اين قطعيت رسيده اند، راه پرتاب جلوي قطار ر ا برمي گزينند. اين دسته از افراد به‌دليل اختلالات رواني يا جلب توجه مردم يا نشان دادن اوج خشم و انفجار خود از ديگري يا ديگران اين راه را انتخاب مي کنند
منبع اصلی : روزانه تهران جنوب

(اینجانظر بدهید)