انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

محکومیت یک فعال سياسي - دانشجویی به دو سال حبس
كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر
امیرحسین اعتمادی، فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به دو سال حبس محکوم شد

اعتمادی در پی اعتراضات دانشجویی تابستان سال 82 از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر و مدت 55 روز را

بازداشتگاه 325 (الف -2) زندان اوين در سلول انفرادی بسر برده است

پرونده وی پس از آزادی به کمیته انظباطی دانشگاه ارجاع شد که بدنبال فارغ التحصیلی وی و عدم صدور حکم از سوی کمیته

انظباطی وی امسال به دادگاه احضار شد

دادگاه به ریاست قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادسرای انقلاب در تاریخ شنبه 10 شهریور ماه جاری با حضور اعتمادی و وکیل وی دکتر دادخواه تشکیل جلسه داد

اتهامات اعتمادی در زمان بازداشت در سال 82 اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی بوسیله درگیری با نیروی انتظامی عنوان شده است

دادگاه وی را از اتهام اخلال در نظم تبرئه و به جرم اقدام علیه امنیت ملی به در تاریخ سه شنبه 13 شهریور ماه 86 به دو سال حبس

که به مدت پنج سال به حال تعلیق درخواهد آمد محکوم نمود


مبنای صدور حکم دادگاه اقرار متهم در زمان بازداشت بوده که بنا به گفته اعتمادی با اعمال فشارهای روحی و جسمی اخذ شده و لذا فاقد وجاهت قانونی است

(اینجانظر بدهید)