انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

فشارات رئیس جدید زندان سنندج بر زندانیان این زندانبر اساس خبر رسیده از شهر سنندج، رئیس جدید زندان مرکزی این شهر فشارها بر زندانیان را افزایش داده است
گفته می شود از روز 15 شهریور ماه و پس از تعیین فردی با نام "خسروی" به عنوان رئیس زندان مرکزی سنندج، پخش روزنامه در میان زندانیان قطع شده و هر روز نیز زندانیان اجبارا از ساعت 6 و نیم صبح به مدت 1 ساعت در محوطه حیاط زندان سرپا نگه داشته می شوند

(اینجانظر بدهید)