انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

یک سال حبس برای یک شهروند سنندجی و احضار یک فعال اجتماعی به دادگاه مریوان

موکریان
یک سال حبس برای یک شهروند سنندجی
دادگاه انقلاب شهر سنندج یک شهروند سنندجی به نام وریا تدین را به حبس محکوم کرد
نامبرده که حدود شش ماه است در زندان بسر می برد ،از سوی دادگاه انقلاب شهر سنندج به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد
اپوزیسیون به تحمل یک سال حبس محکوم شده است
احضار یک فعال فرهنگی سنندجی به دادگاه مریوان
، دادگاه مریوان یک فعال فرهنگی سنندجی به نام شورش گلکار را احضار کرد نامبرده که اخیراً از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ، به تحمل 4 ماه حبس محکوم شده و هم اکنون در زندان سنندج بسر می برد ، باید شنبه هفدهم شهریورماه سال جاری برای رسیدگی به اتهامات جدیدی در پرونده ای دیگر در دادگاه مریوان حاضر شود

(اینجانظر بدهید)