انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

درخواست سندیکای شرکت واحد برای دفاع از کارگران زندانی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با انتشار اطلاعیه ای که روز سه شنبه 20 شهریور ماه منتشر شد، از کارگران شرکت واحد درخواست کرده است تا از همکاران زندانی خود حمایت کنند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در بیانیه خود به تلاشها و مبارزات اعضای سندیکا در جهت احقاق حقوق کارگران این شرکت و همچنین متحقق شدن برخی از خواستهای برحق کارگران در نتیجه این تلاشها، و تهدید مداوم اخراج و بیکاری سازی فعالین کارگری و از سوی دیگر فشار زندگی و کار بر کارگران اشاره کرده است

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در پایان اطلاعیه خود ضمن اشاره به ادامه بازداشت"منصور اسانلو" و ابراهیم مددی"، خواستار تلاش و پیگری مسرانه کارگران این شرکت برای آزادی همکاران دربندشان شده است

(اینجانظر بدهید)