انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

آزادی دو شهروند سنندجی بعد از گذراندان 307 روز بازداشتطبق گزارش فعالین " انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران " از شهر سنندج محمد صدیق رستمی و صباح دوستی بعد از گذراندان 307 روز بازداشت در حفاظت اطلاعات با قید وثیقه 50 ملیون تومانی آزاد شدند
لازم به ذکر است این دو نفر به اتهام همکاری با احزاب سیاسی و فعالیتهای فرهنگی از سوی حفاظت اطلاعات بازداشت شده بودند .
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران

8 آبان 1386

(اینجانظر بدهید)