انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

هفده کودک افغان در انتظار اعدام در ایران
بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 17 کودک مهاجر افغان در حال حاضر در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می برند و با خطر اعدام روبرو هستند
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حاکیست که اخیر 2 کودک مهاجر افغان از سوی جمهوری اسلامی اعدام شده و خطر اعدام 17 کودک دیگر را تهدید می کند
کمیسیون مذبور در گزارش خود آورده است که این کودکان از سوی قاچاقچیان با استفاده از اسناد جعلى به ایران انتقال یافته اند و به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دستگیری و صدور حکم اعدام برای کودکان افغان از سوی جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده و چنین اقدامی را مخالف تمامی موازین بین المللى و حقوق بشری توصیف کرده است

(اینجانظر بدهید)