انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه / دو شهروند سنندجی توسط نیروهای امنیتی اعدام شدند

اطلاعیه / دو شهروند سنندجی توسط نیروهای امنیتی اعدام شدند

کیومرث محمدی ونادر محمدی دوشهروند سنندجی توسط نیروهای امنیتی اعدام شدند. نیروهای امنیتی کیومرث و نادر را به اتهام اقدام مسلحانه علیه نیروهای امنیتی واطلاعاتی دستگیر نموده بودند.آنها درطول بازداشت ممنوع ملاقات بودند. دادگاه انقلاب ونیروهای امنیتی ازدخالت وکیل انتخابی خانواده آنان برای دفاع از این دوزندانی ممانعت کردند
به گفته خانواده ومردم محل کیومرث و نادر محمدی این دو زندانی تحث شکنجه قرار داشته اند وحکم صادره غیرعادلانه بوده است زیرا این دوزندانی هیچوقت اتهامات وارده رامبنی براقدام مسلحانه علیه نیروهای امنیتی نپذیرفته اند


انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر، عدم رعایت حقوق شهروندان و ممانعت از دسترسی به وکیل ،شکنجه کردن واعدام کیومرث ونادر محمدی را توسط دستگاه امنیتی وقضایی جمهوری اسلامی رامغایر با رعایت مفاد حقوق بشر وکنوانسیون های بین المللی میداند و محکوم می کند

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
1386/7/20

(اینجانظر بدهید)