انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

انجمن اسلامی پلی تکنیک و حضور چپها در تجمع روز دوشنبه در این دانشگاه / وبلاگ آزادی - برابری


تجمع در ساعت 12 ظهر با تریبون انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک آغاز شد . حضورگسترده ی کادر حراست دانشگاه و نیزنیروهای امنیتی و اطلاعاتی خارج دانشگاهی در محوطه برگزاری تجمع کاملا ً محسوس بود . نمایندگان انجمنهای اسلامی دانشگاههای تهران – خواجه نصیر ، شریف و ... – در این تریبون به قرائت بیانیه های خود پیرامون احکام صادره برای دانشجویان پلی تکنیک پرداختند . برخی از فعالین دفتر تحکیم نیزفرصت ایراد سخنرانی پیدا کردند .
در این میان دو جریان چپ حاضر در برنامه ، یعنی « دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاههای ایران» و نیز « دانشجویان سوسیالیست دانشگاه پلی تکنیک » نیز توانستند با گرفتن زمان از مجری برنامه ( انجمن دانشگاه پلی تکنیک ) بیانیه های خود را قرائت کنند . انجمن اسلامی که از حضور پررنگ چپها در این برنامه چندان راضی نبود و این نارضایتی را با اعتراض به محتوای پلاکاردهای سرخ رنگ طیف چپ در همان ابتدای برنامه عیان کرده بود ، و در تلاشی بی ثمر برآن بود تا به هر بهانه برخی از این پلاکاردها را به پایین بکشد ، در دادن زمان کافی برای خواندن بیانیه دانشجویان سوسیالیست پلی تکنیک و دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب ایران به شدت وسواس از خود نشان می داد !!!! به گونه ای که کلنجارهای یک ساعته ی نمایندگان این دو گرایش چپ با مجریان برنامه ( فعالین انجمن پلی تکنیک و دفتر تحکیم ) سرانجام تنها به گرفتن زمانی کوتاه برای قرائت سریع بیانیه آنان منتهی شد .
پس از اتمام سخنرانی ها و حرکت دانشجویان به سمت در خیابان ولیعصر ، تلاش فعالین انجمن برای حذف ایماژ حضور پلاکاردهای چپ در برنامه ، به کوشش آنان برای حضور انحصاری خود در صف اول تجمع تبدیل شد . فعالین انجمن در تلاش بودند که از حضور پلاکاردهای چپ در جلوی تجمع ممانعت به عمل آوردند که البته در این اقدام خود نا موفق ماندند و طیف چپ توانست با اعلام حضور برجسته خود در برنامه نشان دهد که در دانشگاه پلی تکنیک نیز از این پس جایگاه خود را – همانند دیگر دانشگاههای تهران – خواهد یافت . عکسها و تصاویر موجود در سایت ها و وبلاگهای غیرانجمنی به خوبی نمایانگر حضور برجسته چپ در این دانشگاه بود .
انتهای برنامه نیز شکایتها ، غرولندها و اعتراضات اعضای انجمن از « سوء استفاده چپها از برنامه ی انجمن اسلامی » جابه جا به فعالین دو طیف چپ حاضر در برنامه می رسید . با این همه می توان از این حقیقت که چپ برای نخستین بار در دانشگاه پلی تکنیک توانست اعلام موجودیت مشهود و ملموسی داشته باشد ، اطمینان حاصل نمود .

(اینجانظر بدهید)