انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

سو قصد به جان يک شهروند سنندجي


طبق گزارش فعالین انجمن از شهر سنندج امروز يک شهروند سنندجي بنام مجيد حميدي مورد هجوم سه نفر مسلح قرار گرفت وبه شدت مجروج شد نامبرده پس از انتقال به بيمارستان سنندج حالش وخيم اعلام شد و پزشکان اعلام کردند که به علت شدت جراحت نياز به انتقال بيمارستان تهران دارد
هنوز از هويت عاملان اين ترور خبر دقيقي در دست نيست ولي مردم با نگراني و انزجار عليه اين ترور صحبت مي کنند
انجمن دفاع از زندانيان سياسي وحقوق بشر ايران تروروخشونت را درهرلباسي که باشد به شدت محکوم مي کند وازهمه نهادهاي مدافع
حقوق بشر مي خواهيم که دربرابر هرگونه خشونت وترور سکوت نکنند
انجمن دفا از زندانيان سياسي وحقوق بشر ايران – سنندج

1386/7/26

(اینجانظر بدهید)