انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

احضار روزنامه نگار اهل سنندج به دادگاه جمهوری اسلامی
دادگاه جمهوری اسلامی "آسو صالح" روزنامه نگار اهل سنندج و عضو شورای نویسندگان هفته نامه کردی-فارسی دیدگاه را احضار کرده است.
بر اساس احضاریه ای که روز پنجشنبه 3 آبان ماه به دست خانواده "آسو صالح" رسیده نامبرده که به جاسوسی متهم می باشد باید ظرف 3 روز خود را به دادگاه معرفی نماید.
لازم به ذکر است که"آسو صالح" که در 2 پرونده دیگر به 1 سال و 6 ماه زندان محکوم شده بود به دلیل فشارهای جمهوری اسلامی ناچار به ترک ایران شده است.

(اینجانظر بدهید)