انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه / برای نجات جان دانشجویان زندانی تلاش کنیم

اطلاعیه
مردم آزادیخواه !
دانشجویان !
برای نجات جان دانشجویان زندانی تلاش کنیم !
تنها با تلاش جمعی وسازمان یافته می توانیم دربرابر تعرض به صفوف دانشجویان آزادی خواه ومبارز ایستادگی کنیم، نجات جان هریک ازدانشجویان ودیگر زندانیان سیاسی به فعالیت ما درهمه ابعاد اجتماعی بستگی دارد.تجارب دوره های گذشته به ما می آموزد هرگاه متشکل ومتحد دربرابر سرکوب،شکنجه واعدام ایستاده ایم رژیم عقب نشینی کرده است. امروزهم جز تلاش جمعی برای رهایی زندانیان راه دیگری نیست.
دانشجویان وخانواده زندانیان می توانند برای آزادی همقطاران وفرزندان خود، کمیته های نجات و حمایتی تشکیل بدهند، مردم می توانند به این کمیته ها بپیوندند تلاش های جمعی و سازمان یافته از طرف کمیته ها را مورد پشتیبانی وحمایت قراردهند. دانشجویان ودانش آموزان درمحل مدرسه ودانشگاه کمیته های همبستگی تشکیل دهند وبرای آزادی زندانیان تلاش کنند.تشکیل کمیته های حمایتی درمحل درس وکاروزندگی ممکن است.
تجارب "کمیته تلاش برای نجات جان ژیلا وبختیار از اعدام"، "کمیته تلاش برای نجان جان مصلح زمانی ازاعدام"،"کمتیه دفاع از محمود صالحی"،" کمیته صندوق حمایت از فعالین زندانی اول مه دردانشگاه تهران"،"کمیته تحصن علیه خشونت وکشتار مردم درشهر سنندج" نمونه های موفق وبارز تلاش های جمعی جنبش ما در دوره اخیر است بازهم می توانیم این کمیته ها را گسترش دهیم ومردم را متحد کنیم.
از"تشکیل کمیته تلاش برای آزادی دانشجویان زندانی" حمایت کنیم. دستگیری و بازداشت پی درپی دانشجویان توسط نیروهای امنیتی ادامه دارد احمد قصابان،احسان منصوری ،مجید توکلی ،هدایت غزالی وصباح نصری هنوز درزندان بسر می برند.روزبه رحیمی ،جواد علیخانی، مهدی معصومی وراعی نیکزاد ازفعالین دانشجویی دانشگاه اهوازبازداشت و تحت بازپرسی وپیگرد قرارگرفته اند. یاسر گلی، حبیب لطفی از دانشجویان شهرسنندج دربازداشت بسرمی برند نیروهای امنیتی سعی می کنند با گسترش فضای دستگیری وایجاد رعب وترس مانع گسترش مبارزات دانشجویان ومردم آزادیخواه شوند.نیروهای امنیتی ودولتی قصد دارند مبارزات دانشجویان ومردم را سرکوب می کنند برای عقب زدن این تعرض از طرف سرکوبگران باید متشکل شویم،آزادی دانشجویان وزندانیان سیاسی درگرو تلاش واتحاد همه ماست.
ازهمه انسانهای آزادیخواه ، کارگران، زنان، تشکلهای اجتماعی، فعالین مدنی وسیاسی و همه نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهیم که همه جانبه برای آزادی فعالین دانشجویی وزندانیان سیاسی بکوشند وکمیته های تلاش برای آزادی زندانیان را مورد حمایت و پشتیبانی قراردهند.
آزاد زمانی
5آبان ماه 1886
Email:azadzamany@gmail.com

(اینجانظر بدهید)