انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

حشمت الله طبرزدی روز دوشنبه بازداشت وروانه زندان اوین شد


طبق گزارش فعالین "انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران" روز دوشنبه بیست ویکم آبان ماه 1386 حشمت الله طبرزدی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل گردید.
حشمت الله طبرزدی ازطرف شعبه بیست وششم دادگاه تهران احظارشده بود، مسولین قضایی علت احضار وی را تمدید مرخصی به ایشان اعلام کرده بودند.
حشمت الله طبرزدی مدت محکومیتش درمرداد ماه گذشته به اتمام رسیده است اما مسولین قضایی جمهوری اسلامی حکم آزادی ایشان را معلق کرده اند.
دستگیری وصدور احکام برای فعالین مدنی،تائید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی درشعبات تجدید نظردیوان عالی کشور،ضرب وشتم دانشجویان زندانی درهنگام اعزام به دادگاه وبازداشت مجدد حشمت طبرزدی، تشدید سرکوب وخشونت درجامعه را توسط دولت اسلامی به نمایش می گذارد.
ما نگرانی خود از بازداشت حشمت طبرزدی به عفو بین الملل اعلام میکنیم و ازهمه فعالین و نهادهای مدافع حقوق بشر انتظار میرود که برای آزادی ایشان و دیگرزندانیان سیاسی فعالانه بکوشند.

انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
23 آبانماه 1386

(اینجانظر بدهید)