انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اعتراض و اعتصاب گسترده کارگران نیشکر هفت تپه


بنابه گزارشات رسیده از شوش، کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به دستگیری رمضان علیپور و تهدیدات و فشارهايِی که علیه سایر کارگران در روزهای اخیر انجام شده از صبح روز چهارشنبه مورخۀ 16 آبان 1386 از ساعت 07:30 دست از کار کشیدند و در مقابل دفتر مدیریت شرکت دست به تجمع و اعتراضات گسترده زدند که تا ارسال خبر همچنان ادامه دارد. کارگران اعلام کردند تا آزادی همکارانشان به اعتصاب و اعتراضات گسترده ادامه خواهند داد.
قبل از آغاز اعتصاب محمد حیدری از فعالین کارگری که در شیفت شب مشغول به کار بود توسط زیبداری و اسفنده مسئولین حراست و حفاظت اطلاعات شرکت دستگیر و تحویل ادارۀ اطلاعات شوش شدند. در پی انتشار خبر دستگیری محمد حیدری اعتراضات کارگران گسترش یافت.
رئیس حراست شرکت فردی بنام زیبدار و مسول حفاظت و اطلاعات شرکت فردی بنام اسفنده در هماهنگی با ادارۀ اطلاعات شوش از شب گذشته کارگران شیفت شب را احضار کرده و شخصا آنها را مورد تهدید قرار دادند که که نباید در اعتراضات و اعتصاب امروز شرکت کنند و به تعدادی از آنها گفته شده که می بایست خود را به ادارۀ اطلاعات معرفی کنند.
شب گذشته به رمضان علیپور اجازۀ مکالمۀ تلفنی کوتاهی با همسرش داده شد. او در این مکالمۀ کوتاه به خانواده اش اطلاع داد که از ناراحتی، که از ناحیه گردن برایش بوجود آمده رنج می برد و به او گفته شده که فردا قصد دارند او را به دادگاه ببرند. این در حالی است که او روز دوشنبه بعد از وقت اداری و بدون ارسال احضاریه توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد.
ادارۀ اطلاعات در هماهنگی با مدیرعامل شرکت که آخوندی به نام یعقوب شفیعی است و زیبدار رئیس حراست شرکت، اسفنده رئیس حفاظت و اطلاعات شرکت علیه فعالین کارگری دست به پرونده سازی، بعنوان شاکیان خصوصی و خبرچینی می زنند و به عنوان عوامل سرکوب وزارت اطلاعات در شرکت نیشکرعمل می کنند. آنها همچنین با تشکیل شیفتهای کار در زمانهای مختلف سعی دارند که ارتباط فعالین کارگری را قطع کنند.
عوامل وزارت اطلاعات در شرکت با پخش شایعات دروغین علیه فعالین کارگری سعی دارد که آنها را منزوی کنند و سپس اقدام به پرونده سازی و دستگیری آنها نمایند. تا به حال وزارت اطلاعات این اعمال تبهکارانه را به طرق مختلف علیه سایر اقشار جامعه بکار برده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران16 آبان 1386 برابر با 7 نوامبر 2007

(اینجانظر بدهید)