انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

میثاق یزداناجاد بع از مدتها از زندان با خانواده اش تماس گرفت

میثاق یزداناجاد بع از مدتها از زندان با خانواده اش تماس گرفت
ميثاق یزداناجاد لحظاتی پیش برای اولین بار بعد از دستگیریریهای 18 شهریوربا خانواده اش تماس گرفت .
این تماس کوتاه که فقط نشانگر این بود که حال عمومی وی خوب است میساق در این تماس تلفنی با خوانواده اش گفته که تا یک هفته دیگر کار پرونده اش به نتیجه خواهد رسید.

منبع خبر حمید از تهران(اینجانظر بدهید)