انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

بازداشت گسترده دانشجویان درتهران

اطلاعیه


تعدادی ازفعالین دانشجویی توسط نیروهای امنیتی واطلاعاتی درتهران بازداشت وتا هم اکنون ازسرنوشت آنان خبر موثقی دردست نیست.
نیروهای امنیتی درآستانه برگزاری مراسم شانزده آذر اقدام به عملیات بازدارنده علیه دانشجویان نموده اند.
نیروهای امنیتی به منزل مهدی گرایلو ازرهبران دانشجویی یورش کرده اند. مهدی گرایلو را با ضرب وشتم بازداشت نموده اند . وسایل واموال شخصی وی را ظبط کرده اند وباخود برده اند.
همزمان تعدادی دیگر ازدانشجویان درمیانه راه و اطراف دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی دستگیر وربوده شده اند.
تهدید و محاصره دیگردانشجویان دردانشگاه تهران وخوابگاههای دانشگاه ادامه دارد.
چندین فعال اجتماعی ودانشجویی همزمان درتهران وشهرستانها به اداره اطلاعات وستاد خبری نیروی امنیتی انتظامی احضار شده اند.
اسامی دستگیرشده گان :
1- مهدی گرایلو
2- انوشه آزادفر
3- الناز جمشیدی
4- احسان آزادفر
5- نادر احسنی
6- سعید حبیبی هم به منزل ودانشگاه مراجعه نکرده است وبه احتمال زیاد ایشان هم بازداشت شده است.
بازداشت وتهدید دانشجویان ادامه فضای سرکوب وخشونت درجامعه توسط نیروهای امنیتی انتظامی است.این تعرض به معنای ممانعت از فعالیت جمعی دانشجویان وسلب آزادی بیان وتجمع ازآنان است.
دانشجویان !
مردم مبارز!
دربرابر تعرض به محل زندگی وتحصیل همقطاران و فرزندانتان اعتراض کنید. نباید فرصت داد که نیروهای امنیتی واطلاعاتی دانشجویان را شکنجه کنند وآزاردهند. نباید فرصت داد دانشجویان را به به زندان بکشند. اعتراضات جمعی ومتشکل دانشجویان ومردم درتهران ودیگرشهرهامیتواند نیروهای دولت اسلامی را وادار به آزادی دانشجویان بازداشتی کند.
اعتراض به دستگیری دانشجویان مبارز درهمه سطوح داخلی وخارجی،برای همه فعالین مدنی ، سیاسی ومدافع حقوق بشر عاجل وضروری است.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرایران
آزاد زمانی
14 آذرماه 1386


(اینجانظر بدهید)