انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

خبر آزادی عابد توانچه
طبق خبر مندرج در وب سایت دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به نقل از آقای ناصر زر افشان، وکیل دانشجویان در بند، امروز عابد توانچه یکشنبه بعد از هفده روز دستگیری از زندان آزاد شد. عابد توانچه ابتدا در بازداشت وزارت اطلاعات بوده و پس از آزادی بلافاصله توسط اطلاعات سپاه شهرستان اراک دستگیر شده است.

کمپین برای آزادی دانشجویان زندانی، آزاد شدن ایشان را به خانواده آنها و همه آزادیخواهان تبریک میگوید. و امیدوار است با فشار کارزار جهانی که برای آزادی دانشجویان از چنگال رژیم اسلامی در جریان است، شاهد آزادی همه دانشجویان در آینده نزدیک باشد.

کمپین برای آزادی دانشجویان زندانی، یکبار دیگر تکرار می کند که تا آزادی تک تک دانشجویان اعتراض و فشار ما ادامه خواهد یافت. و تا آزادی تک تک دانشجویان از پای نخواهیم نشست.


کمپین برای آزادی دانشجویان زندانی
٢ دی ٨٦ - ٢٣ دسامبر٢٠٠٧

(اینجانظر بدهید)