انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

پارسا کرمانیان و علیرضا حیدریان آزاد شدند

طبق خبر مندرج در وب سایت دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه آزاد کرمانشاه بعد از 7 روز بازداشت در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اطلاعات آزاد شدند.

کمپین برای آزادی دانشجویان زندانی، آزاد شدن این عزیزان را نیز همراه ٦ نفر دیگر که در همین ٣ روز آزاد شده و خبرش را به اطلاع رساندیم، به خانواده آنها و همه آزادیخواهان تبری میگوید. ما را در شادی و خوشی خود شریک بدانید.

همگی با هم تا آزادی تمامی دانشجویان زندانی به اعتراض و فشار خود برعلیه جمهوری اسلامی ادامه خواهیم داد.
باید سران جمهوری اسلامی بدانند، تا یک نفر از دانشجویان در زندان باشد، اعتراض و فشار ما ادامه خواهد یافت و نخواهیم گذاشت آب راحت از گلوی آنها پایین برود.


کمپین برای آزادی دانشجویان زندانی
١ دی ٨٦ - ٢٢ دسامبر٢٠٠٧

(اینجانظر بدهید)