انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

شکنجه وحشیانه دانشجوی ایرانشهری و تهدید به قتل خانواده او

بنابه گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یک دانشجوی 23 ساله ایرانشهری بنام محمد ابراهیم رودینی توسط ماموران اطلاعات بشدت مورد شکنجه قرار گرفته است.
این دانشجو بهمراه یک جوان دیگر بنام داوود مظفری 24 ساله حدود یکماه پیش در فرودگاه خمینی دستگیر شده و به اداره اطلاعات زاهدان انتقال یافتند.
خانوادۀ محمد ابراهیم رودینی پس از پیگیریهای بسیار موفق شد روز یکشنبه 18 آذرماه در حضور ماموران اطلاعات بمدت 5 دقیقه با فرزند خود و جوان دیگر ملاقات کنند.
دو جوان دربند در حالیکه دستبند به دست آنها زده شده بود و آثار شکنجه های وحشیانه بر روی بدن آنها مشهود بود در ملاقات حاضر شدند. تعدادی از ناخن های انگشتان آنها کشیده شده بود و بخشی از بدن آنها سوخته شده بود. ماموران از شوک الکتریکی برای شکنجه آنها استفاده کرده اند. دست و پای این دو جوان بر اثر شکنجه بشدت زخمی و متورم بود بطوریکه آنها قادر به ایستادن نبودند.
ماموران وزارت اطلاعات با خانواده های این دو نیز رفتاری وحشیانه و غیرانسانی داشته و آنها را مورد اهانت قرار میدادند. ماموران بعد از ملاقات، به خانواده ابراهیم رودینی گفتند شما چیزی را که دیدی بخشی از جدی بودن ما در گفته هایمان است و امیدواریم که از این صحنه عبرت گرفته باشید و در صورت همکاری نکردن تمامی اعضای خانواده را به رگبار گلوله خواهیم بست. و هنگامیکه یکی ازاعضای خانواده به شکنجه شدن فرزندانشان و رفتار غیر انسانی و تهدید ماموران اعتراض کرد، بازجوی وزارت اطلاعات در پاسخ به او گفت ما در اروپا وامریکا آدم می کشیم و هیچ اتفاقی نمی افتد حال که شما در اینجا هستید و به قتل رساندن شماها هیچ کاری برای ما ندارد.
ماموران همچنین خانواده جوان دانشجو را به اخراج از کار و محرومیت از تحصیل تهدید کردند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شکنجه های قرون وسطائی علیه این دانشجو و وادار کردن خانواده او به دیدن این صحنه ها و تهدید به قتل خانواده و اخراج بستگان آنها از محل کار و تحصیل را به مثابۀ جنایت علیه بشریت می داند و خواستار اقدامات جهانی برای متوقف کردن اینگونه جنایات علیه مردم ایران است.
شرایط زندانی سیاسی فوق به سازمانهای زیر گزارش شد1- عفو بین الملل2- شورای حقوق بشر سازمان ملل3- کمیسر عالی حقوق بشر4- دیدبان حقوق بشر

(اینجانظر بدهید)