انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

بهروزکریمی زاده ازرهبران جنبش دانشجویی بازداشت شد.


اطلاعیه 2
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی درادامه دستگیریهای دیروز دانشگاه تهران صبح امروزدوشنبه 12 آذرماه بهروز کریمی زاده ازرهبران سرشناس جنبش دانشجویی ایران را بازداشت کردند.
بهروز کریمی زاده ازنویسندگان نشریه دانشجویی خاک ویکی از چهره های مشهور جنبش دانشجویی ایران هنگام دستگیری مورد ضرب وشتم نیروهای امنیتی قرار گرفته است.
نیروهای امنیتی بلافاصله به خانه بهروز کریمی زاده یورش بردند.مادر بهروز کریمی زاده راتهدید کردند. پس ازبازرسی منزل وسایل شخصی وی را ظبط وباخود بردند.
درسالهای اخیر بارها بهروز کریمی زاده بازداشت وتوسط نیروهای امنیتی تهدید شده بود که از فعالیتهای دانشجویی و انتشار نشریه خاک خود داری کند.
نشریه دانشجویی خاک اخیرا توسط نیروهای حراستی دانشگاه وامنیتی غیرقانونی اعلام شده بود.
بازداشت وتهدید دانشجویان درتهران وشهرستانها ادامه دارد یکی دیگرازدانشجویان بنام امیرسلیمی ناپدید شده است و طبق گفته دیگر دانشجویان ایشان را صبح امروز پلیس های امنیتی بازداشت کرده اند. نیروهای ا منیتی درشهرهای تبریز،شیراز، مشهد وسنندج فعالین دانشجویی را تهدید کرده اند که ازهرگونه فعالیت برای برگزاری مراسم 16 آذر خود داری کنند.
احضار دانشجویان به دفاتر حراست وستاد خبری نیروهای امنیتی انتظامی ادامه دارد.
اسامی کسانی که به ستاد خبری احضار شده اند : مرتضی اصلاحچی – کاوه عباسیان - صدرا پیرحیاتی - محصن غمین – بابک پاشا جاوید- پریسا نصرآبادی .
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران سرکوب ودستگیری دانشجویان ورا محکوم می کند وهمه فعالان سیاسی واجتماعی ، شخصیتها ونهادهای مدافع حقوق بشررا به اعتراض علیه اقدام نیروهای سرکوبگر دولت اسلامی فرا می خواند.
سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
آزاد زمانی
12آذر ماه 1386

(اینجانظر بدهید)