انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

سارا خادمی، میلاد معینی و یونس میر حسینی آزاد شدندامروز سه نفر از دانشجویان دربند، سارا خادمی و میلاد معینی از دانشگاه مازندران و یونس میر حسینی از دانشگاه شیراز آزاد شدند. آزادی این دوستان در نتیجه تلاشهای فراوانی که تا کنون در دانشگاههای مختلف از تهران و مازندران و مشهد، تا شیراز، یزد، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، بابل، سنندج و ... و همچنین تلاشهایی فراوان بخشهای مختلف کارگران و مردم مبارز شهرهای مختلف، تلاش بی وقفه خانواده زندانیان، تلاش صمیمانه هزاران دانشجوی آزادیخواه و برابری طلب و تلاش دهها نهاد و تشکل و احزاب مختلف در سطح بین المللی تامین شده است. آزادی این دوستان مایه خوشحالی همه ما و هر انسان شریف و آزاده ای است که برای آزادی، حرمت و کرامت انسانها ارزش قائل است. ما آزادی این سه نفر را به همه؛ خصوصا بستگان و دوستان آنان، به دانشجویان دانشگاههای مازندران و شیراز، و به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب تبریک میگوئیم.
اما این آغاز کار ما است. هنوز بیش از ٤٠ نفر از دانشجویان در زندانند، هنوز تعدادی از رهبران و فعالین دانشجویی زیر شکنجه جانیان و متخصصان آدم کش جمهوری اسلامی هستند. آزادی سه نفر از دانشجویان بدون تلاش همگی ما و بیش از هر کس، بدون تلاش بی وقفه خانوادهای آنان، و دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب مقدور نبود. آزادی این دوستان یک پیروزی برای جبهه آزادیخواهی در مقابل ارتجاع بود. اما اینجا نباید ایستاد. باید به تلاش خود و به فشار خود علیه جمهوری اسلامی تا آزادی تمام دستگیر شدگان شدت بخشید. باید این پیروزی را به دست مایه تحرکات بیشتر، و اتحاد و همبستگی بیشتر برای فشار به جمهوری اسلامی جهت آزادی همه دانشجویان در بند تبدیل نمود.
ما به سهم خود در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد. و دست همکاری هر جریان و نهاد و تمامی انسان های آزادیخواه برای تامین این مهم می فشاریم. آزادی این دوستان موفقیتی مهم بود، اما تلاش و همبستگی صف آزادیخواهی در تمام دانشگاههای ایران، در هر کارخانه و محله و شهر و شهرکی، همراه با صفی عظیم از نهاد ها و تشکل ها و انسانهای آزادیخواه در سراسر جهان تا آزادی تمام دستگیر شدگان، باید بی وقفه ادامه یابد.
کمپین برای آزادی دانشجویان زندانی
٢٩ آذر ٨٦ - ٢٠ دسامبر٢٠٠٧

(اینجانظر بدهید)