انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

یک شهروند مریوانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

روز یکشنبه بیست وسوم دیماه یک شهروند مریوان بنام آزاد رحمانی توسط نیروهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی دستگیرشد
نیروهای امنیتی پس ازبازدید منزل شخصی آزاد رحمانی ایشان را بازداشت وبا خود بردند. خانواده آزاد رحمانی روزگذشته به دادگاه انقلاب و اداره اطلاعات مریوان مراجعه وجویای وضعیت فرزندشان شدند. اما نیروهای امنیتی ازدادن هرگونه اطلاعاتی درمورد نگهداری وعلت دستگیری آزاد رحمانی خود داری کردند
انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
27 دیماه 1386

(اینجانظر بدهید)