انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه مهدی حسینی در مورد وضعیت برادرانش


اطلاعیه مهدی حسینی در مورد وضعیت 3 برادر و خانواده اش که بار دیگر تحت آزار اطلاعات و نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفته اند

به مردم آزادیخواه بوکان
به همه نهاد ها ، سازمانها و احزاب سیاسی
به رسانه های داخلی و خارجی
جمهوری اسلامی باید دست از آزار و اذیت براداران و خانواده م بردارد!
در ادامه سیاست سرکوب وبگیر وببندهای جمهوری اسلامی روز 23 دی ماه 1386 منزل ما در شهر بوکان مورد یورش ماموران اداره اطلاعات قرار گرفت و از همان موقع خانه ما در محاصره و تحت نظر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم اسلامی قرار گرفته است. این عمل شنیع امنیت و آسایش را از خانواده ما سلب کرده و اعضای خانواده و بخصوص مادر سالخورده مان را در رنج بیشتری قرار داده است . بعد از تحت تعقیب قرار دادن بدون دلیل برادرانم ومجبور کردنشان به ترک خانه، نیروهای امنیتی خانواده را تحت فشار قرار داده اند تا برادرانم یاسین، محسن وعزالدین حسینی خود را به اداره اطلاعات معرفی کنند. این در حالی است که برادرانم حدود سه سال پیش در پی چنین یورش و احضاری بیش از یک ماه در زندان اوین تهران زندانی و تحت شکنجه قرار گرفتند. آن موقع به همت حمایتها و اعتراضات شما مردم مبارز و همه انسانهای آزادیخواه در سراسر جهان آزاد شدند.
هرگاه در شهرهای کردستان و ایران صدای آزادیخواهی و برابری طلبی بلند میشود، هرگاه خفقان و سرکوب رژیم تشدید میگیرد، برادران و خانواده من هم تحت فشار و پیگرد قرار میگیرند. آیا این کافی نیست که خانواده من و میلیونها خانواده دیگر در زندان بزرگی به نام ایران محبوس شده اند؟ بیشک این عمل غیر انسانی و سرکوبگرانه از طرف تمام شما انسانهای آزادیخواه محکوم است.
من یکبار دیگر مردم مبارز شهر بوکان و همه مردمی که از این عمل غیر انسانی جمهوری اسلامی بیزارند را فرا میخوانم به یاری ما بشتابند . امیدوارم که مردم مبارز این محاصره را بشکنند و رسانه های دنیا این عمل شنیع رژیم اسلامی را تقبیح کنند.
مهدی حسینی
2 بهمن 1386
21 ژانویه 2008

(اینجانظر بدهید)