انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

گزارشی از دستگیری دسته جمعی یک خانواده در کرمانشاه


نیروهای امنیتی وانتظامی روز چهادره هم دیماه اعضای یک خانواده را بازداشت ومورد ضرب وشتم قرارد دادند.
تمامی اعضای خانواده جواهری با زن وکودک بازداشت شده اند طبق همین خبر نوزاد این خانواده براثر ضرب وشتم نیروهای امنیتی مصدوم شده است
اعضای این خانواده عبارتند از:
احمد جواهری – رابعه قبادی – فاطمه جواهری – چیا جواهری ( نوزاد)
عطا قبادی – فاروق قبادی- خالد عامری – سروه عامری
بازداشت شده گان به اداره اطلاعات کرمانشاه انتقال داده شده اند. نوزاد بعلت اسیب دیده گی به بیمارستان انتقال یا فته است .
همزمان تعدادی از وابستگان خانواده جواهری درشهر کامیاران و کرمانشان دستگیر شده اند که چند نفر از آنان بعد ازیکی دو روز بازجویی اززندان رها شده اند.
به گفته کسانی که آزاد شده اند خانواده جواهری به شدت تحت شکنجه وآزار هستند.
طبق همین گزارش نیروهای اطلاعاتی یکی از زندانیان سیاسی بنام فرزادقبادی را به اتهام فعالیت سیاسی درحضور این خانواده به طرز فجیعی اعدام کرده اند.
از سرنوشت کاوه جواهری نوجوان 18 ساله که ازترس ضرب وشتم هنگام دستگیر خانوداه اش متواری شده است خبری دردست نیست.

انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
4 بهمن 1386

(اینجانظر بدهید)