انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

در رابطه با پیام اخیر همسرم، محمود صالحی


در رابطه با پیام اخیر همسرم، محمود صالحی
پیام همسرم، محمود صالحی، به فعالین کارگری، مردم آزاده‌ی ایران و از آنجمله ساکنین قهرمان سنندج که در آن حال خود را "بسیار بسیار خوب" توصیف کرده، پرسشهائی را بر انگیخته است. مدتهاست که من حال وخیم جسمی محمود را یادآوری کرده و اعتراض کنان خواهان تحقق حق او برای آزادی و معالجه شده‌ام. آیا پیام فوق الذکر هیچ تناقضی با یادآوریهای من دارد؟ جواب بطور قطع منفی است.
محمود در این پیام با آن روحیه نیرومندی که دارد، و من بهتر از هر کس دیگر با آن آشنا هستم، احوالپرسان خویش را تمجید کرده و آنها را دلداری میدهد. این فرق دارد باپیامها و نامه‌هائی که او یا من و یا فرزندم سامرند مینویسیم و از حقوق حقه او برای آزادی و معالجه دفاع میکنیم. ما در آن پیامها و نامه‌ها از حقوق حقه محمود در برابر یک دولت و طبقه سرمایه‌دار حامی آن صحبت میکنیم و محمود در این پیام مردمی آزاد، دلسوز و شریف را دلداری میدهد. کسانی که محمود را از نزدیک میشناسند میدانید که او، نظیر همه همقدمان و همفکرانش، مالامال از عشق به زندگی است و یک زندگی آزاد، شاد، و بری از اسثمار، نابرابری و تبعیض را برای همگان میخواهد. او در این راه و هم قدم با همه مخالفین استثمار و ستمگری در مقابل کسانی قرار گرفته است که هر گونه حق طلبی را با شکنجه و زندان و اعدام جواب میدهند. این امر در تاریخ این مملکت نهادینه است. مبارزین در مقابله با این توحش یک فرهنگ مقاومت و تحقیر مرگ را در جامعه و در خود تقویت کرده‌اند. به این معنی محمود، این عاشق پاکباز زندگی، مرگ را تحقیر میکند و از آن هراسی ندارد. کسی که چنین فرهنگ و روحیه والائی دارد، البته درد کلیه و فشار خون و ناراحتی قلب را در مقابل احوالپرسان خود به هیچ میگیرد و میگوید که حال (روحیش) "بسیار بسیار خوب است".
عزیزان!
وضع جسمی محمود همچنان وخیم است. او را در پروسه‌ئی قرار داه‌اند که به شدت خطر‌ناک است. من در کنار فرستادن پیام و نامه‌های گوناگون، روزانه این کاربدست و آن مقام را تحت فشار میگذارم تا به وظایف خود در برابر یک زندانی سیاسی عمل کنند. آگاهی من بر روحیه عالی همسرم به هیچوجه از تشویش عمیق من نمی کاهد. محمود باید معالجه گردد. او باید سالم بماند و به میان ما برگردد. نه فقط من و فرزندانم، بلکه مردم آزاده و تحت ستم به محمود احتیاج دارند. همه ما باید بر فشار خود بیافزائیم تا قوه قضائیه و مسئولین در برابر حق محمود برای معالجه و آزادی سر تسلیم فرود آورند.با ادای احترام نسبت به همه انسانهای آزاده
نجیبه صالحزاده
۱۴/۱۰/۱۳۸۶


Anonymous Mehran
  ۱۸/۱۰/۸۶ ۱۰:۳۲ قبل‌ازظهر

به پیوندها اضافه شدید. به نام آزادیورود 20 کانتينر وسائل ويژه فاحشه خانه ها به ايران
این خبر در یکی از سایت های خارجی که پیوسته سعی در سیاه نمایی دارد، آمده است. اصل خبر صحت دارد، قضاوت درباره ی تحلیل بر عهده خودتان.

(اینجانظر بدهید)