انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

بازداشت دسته جمعی شهروندان مریوانی دراستان کردستاننیروهای امنیتی وانتظامی جمهوری اسلامی درطول هفته گذشته هفت نفر را بازداشت وبا خود برده اند. دونفر دراوایل هفته جاری دستگیر شدند. درادامه عملیات تعقیب وگریز شهروندان بطور متوالی یک شنبه ودوشنبه شب نیروهای امنیتی پنج نفر از شهروندان شهرستان مریوان درغرب ایران را دستگیر وبه مکانهای نامعلومی برده اند.
اسامی دستگیر شده گان به شرح ذیل است:
1- سلام نباتی
2- جمشید بهرامی
3- علی محمودی
4- اسد گولانی
5- مختار احمدی
6- شلیر احمدی
ویک نفر دیگر به همراه مختار احمدی دستگیر شده که تا بحال از مشخصات دقیق ایشان خبری دردست نداریم
لازم به توضیح است که تعقیب و دستگیری شهروندان شهرهای کردستان در ماههای گذشته بطور مستمر ازطرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی درجریان بوده است .
درهمین رابطه تعدادی از شهروندان سنندج ، کامیاران، سردشت وکرمانشاه در روزهای اخیر بازداشت شده اند درشهر سردشت پنج نفر دستگیر شده است .
از سرنوشت فرهاد حاجی میرزایی فعال مدنی شهر سنندج خبری در دست نیست.
تعدادی از فعالان مدنی در شهرهای کردستان ازطرف نهادهای امنیتی بطور موقت بازداشت وبازجویی می شوند وتعدادی به اماکن ستاد خبری اماکن انتظامی احضار شده اند.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران نگرانی خود را از سرنوشت بازداشت شده گان وفعالان مدنی اعلام میدارد وهمه مدافعین حقوق بشر را به فعالیت گسترده علیه موج گسترده بازداشتها فرا می خواند.

آزاد زمانی - سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

سه شنبه 23 بهمن ماه 1386

(اینجانظر بدهید)